• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Motorferdsel i utmark og på vassdrag - Søknad om tillatelse

Informasjon

Orientering til de som søker om dispensasjon for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på vassdrag

Motorferdselloven er rettet mot å begrense kjøring i utmark til kun å omfatte strengt nødvendig kjøring.

Når en dispensasjon til nyttekjøring gis, er det allikevel en del aktsomhetsregler som må overholdes. De viktigste er opplistet nedenfor:

Bruken av motorkjøretøyer må foregå på en måte som i størst mulig grad begrenser støy og annen forurensning.

Trasé må velges ut fra hensynet til at terreng- og vegetasjonsskader skal unngås.

Av hensyn til dyrelivet skal den samme traséen brukes ved gjentatt kjøring.

Kjøring må ikke finne sted i umiddelbar nærhet av sårbare viltbiotoper (spillplasser, hekkeplasser m.m.) All motorisert forfølging av vilt er strengt forbudt.

Kjøringen skal foregå aktsomt, slik at det almene friluftslivet ikke blir unødig forstyrret. I mye brukte friluftsområder må kjøring begrenses til kun å foregå på dagtid. Kjøring i helger og andre utfartsdager skal i størst mulig grad begrenses i slike områder.

Søker har selv ansvaret for å innhente samtykke fra de grunneierne som berøres av kjøringen.

Kommunen kan med øyeblikkelig virkning inndra enhver dispensasjon dersom det viser seg at kjøringen ikke foregår i samsvar med det omsøkte formålet for kjøringen eller disse generelle aktsomhetsreglene. I Modum har vi laget en ordning der alle som har fått en tillatelse får et «sertifikat», dvs. et lite plastkort som skal festes på det angjeldende kjøretøyet. Kjøretillatelsen utstedes på søkeren personlig, og kan ikke overdras til andre. Videre gjelder kjøretillatelsen kun for det omsøkte kjøretøyet iht. registreringsnummer.

Lensmannen i Modum får samtidig kopi av alle innvilgete kjøretillatelser. Kopien av kjøretillatelsen og plastkortet som skal medbringes på kjøretøyet og vises til politiet ved kontroll.


Søknadsfrister
Barmarksesong: 1.mai
Vinterkjøring: 1.november


Med hilsen

Dag Præsterud

Fagleder skogbruk

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader